SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI

-Sempozyuma başvurular, sempozyum web adresinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır. Özet word dosyası olarak ahiliksempozyumu@ahievran.edu.tr adresine gönderilmelidir. Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcıların listesi, sempozyum web sayfasında (ahiliksempozyumu.ahievran.edu.tr) ilan edilecek ve katılımcılara e-posta yolu ile bildirilecektir. Özet kitapçığı sempozyum öncesinde basılacaktır.

-Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’na bildiri özet metinleri 29 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderilmelidir.

-Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış/yayımlanacak olmaması gerekmektedir.

-Bildiride Türkçe-İngilizce özet ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır.

-Bildiride sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

-Sempozyuma gönderilen özetler word belgesi, 200 kelime, 11 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1.5 satır aralığı ile yazılacaktır.

       

Metin boyutu

Dipnot boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti 

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ /Sol kenar boşluğu

Özet ve Kaynakça Puntosu

Satır aralığı

Satır aralığı

metin aralığı

11 punto

9 punto

6 nk

1.25 cm

3 cm

3 cm

3 cm

10 punto

Tek

Tek

1,5


- Sempozyumda sunulacak tebliğlerin tam metni, yirmi sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.

- Referanslarda APA formatı tercih edilmelidir.

- Katılımcılardan sempozyum katılım ücreti alınmayacaktır.


      KAYNAK GÖSTERME

Sempozyuma sunulacak tebliğlerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Referans sistemi olarak APA kullanılmakla birlikte, isteyenler tebliğ metninde dipnot yöntemini de kullanabilir. Ancak atıf yapılan kaynakların kaynakçadaki sıralanışı yine APA esaslarına göre olmalıdır.

  Kitaplarda:

Metin içinde: (Turan, 1993: 27)
Kitabın kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:
TURAN, Osman (1993). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

  Makalelerde:
Metin içinde: (Turan, 1993: 27).
Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:
KAYMAZ, Nejat (1964). "Anadolu Selçuklu Devleti’nin İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü”, A.Ü. DTFC Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C.2, S.2-3,s. 91-139.

  Tezlerde:
Metin içinde: (Başer, 2015: 66).
Kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:
BAŞER, Lütfü Kerem (2015). Altay Destanlarında Mitolojik Unsurlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Not: Eğer, dipnot kullanılarak bir yayına atıf yapılması gerekiyorsa, kaynak dipnotta şu şekilde belirtilmelidir:
KABAKLI, Ahmet (1973). Mehmed Âkif, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
Kullanılan bütün kaynaklar bildirinin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.